Skip to content

Warunki korzystania z Serwisu internetowego

Niniejsze Warunki korzystania dotyczą serwisu internetowego Equinor, działającego pod adresem https://www.equinor.pl/, wraz ze wszystkimi subdomenami (nazywanego dalej „Serwisem"). W razie gdyby niniejsze Warunki korzystania stały w jakiejkolwiek sprzeczności z którymikolwiek warunkami korzystania dotyczącymi samej subdomeny, obowiązują zawsze te drugie.

Dostęp do i korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne ze zgodą na niniejsze Warunki korzystania.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie treści Serwisu, w tym tekst, obrazy, wideo, grafiki, loga, znaki towarowe, dźwięki, interfejsy użytkownika i kod komputerowy, jak również dobór i rozmieszczenie tych treści, są wyłączną własnością lub przedmiotem licencji posiadanych przez Equinor ASA („Equinor”). Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że w relacjach pomiędzy Tobą a Equinor wszelkie prawa własności intelektualnej do takich treści przysługują Equinor.

Masz prawo zapisywać wyciągi z Serwisu na prywatnych nośnikach pamięci oraz wykonywać ich wydruki — ale wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Masz prawo używać pomniejszych wyciągów z Serwisu i je rozpowszechniać w celu udostępniania bezpośrednich łączy do stron, jak również łączy w wyszukiwarkach internetowych.

Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych powyżej lub określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zabrania się adaptowania, modyfikowania, tłumaczenia, kopiowania, ponownego publikowania, reprodukowania oraz rozpowszechniania jakichkolwiek części i treści Serwisu bez uzyskania na to zgody na piśmie ze strony Equinor.

Zastrzeżenia prawne i ograniczenie odpowiedzialności

Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie użytkowanie przez Ciebie Serwisu odbywa się na Twoje własne ryzyko. Serwis i jego treści są zapewniane w stanie, w jakim są, i w miarę dostępności. Equinor nie gwarantuje, że Serwis lub którekolwiek treści będą dostępne, kompletne, wolne od błędów, precyzyjne, aktualne bądź stosowne do okoliczności jakiegokolwiek szczególnego przypadku. Equinor nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości ani przeoczenia. Wszelkie decyzje bazujące na informacjach zawartych w serwisie podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Equinor nie ma możliwości dopilnować, że pliki lub inne dane pobierane przez Ciebie z Serwisu będą wolne od wirusów oraz innych ingerencji lub szkodliwych cech.

Niniejszym zrzekasz się wszelkich roszczeń względem Equinor związanych z dostępem do lub użytkowaniem Serwisu lub którychkolwiek jego treści bądź z takiego dostępu lub użytkowania wynikających. Nie ograniczając ogólności powyższego, Equinor nie odpowiada za żadne szczególne, pośrednie, następcze bądź pośrednie koszty, straty oraz szkody, z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej bądź innej (w tym zaniedbanie), związane z dostępem do lub użytkowaniem Serwisu lub którychkolwiek jego treści bądź z takiego dostępu lub użytkowania wynikające.

Gdyby, niezależnie od pozostałych postanowień niniejszych Warunków korzystania, stwierdzona została w stosunku do Ciebie odpowiedzialność Equinor za jakiekolwiek szkody lub straty mające jakikolwiek związek z użytkowaniem przez Ciebie Serwisu lub którychkolwiek jego treści bądź z owego użytkowania wynikające, to kwota, do jakiej Equinor ponosi odpowiedzialność, w żadnym razie nie przekracza 5 000 NOK.

Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, Brazylii ani nigdzie indziej. Informacji tych nie należy traktować jako zachęty do zawarcia umowy.

W Stanach Zjednoczonych i Brazylii zabronione jest oferowanie i sprzedawanie papierów wartościowych, które nie są zarejestrowane lub zwolnione z obowiązku rejestracji. Wszelkie publiczne oferty papierów wartościowych są oferowane poprzez prospekt, który można uzyskać od Equinor i który zawiera szczegółową informację o Equinor i zarządzie oraz sprawozdaniach finansowych.

Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. w komunikatach prasowych oraz innych materiałach zamieszczanych w Serwisie posługujemy się określonymi pojęciami, takimi jak „zasoby” [resources], „ważne odkrycie” [high-impact discovery], „eksploatowalne źródła” [recoverable reserves], „ilości występujące” [in-place volumes], a także czynimy odwołania do prognoz dotyczących kwestii, jakie Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zabrania nam uwzględniać w materiałach przedkładanych SEC. Inwestorom amerykańskim stanowczo zalecamy uważne zapoznawanie się z zastrzeżeniami, jakie czynimy w naszym Sprawozdaniu rocznym (Annual Report): wzór (Form) 20-F, akta (File) SEC nr (No.) 1-15200. Sprawozdanie to jest dostępne na naszej stronie internetowej, pod adresem www.equinor.com. Możesz też otrzymać je od SEC, telefonując pod numer 1-800-SEC-0330 albo logując się do serwisu internetowego SEC pod adresem https://www.sec.gov/.

Informacje zamieszczane w Serwisie oraz inne informacje, udzielane od czasu do czasu w ramach webcastów, połączeń konferencyjnych, zebrań analityków giełdowych, prezentacji objazdowych, konferencji dla inwestorów, biuletynów (newsletterów) oraz podobnych wydarzeń i materiałów, zawierają stwierdzenia wybiegające w przyszłość, w które wpisane są zagrożenia i niepewność. Czasami stwierdzenia wybiegające w przyszłość są wyróżnione w naszych wypowiedziach takimi słowami i wyrażeniami, jak „ambicja”, „cel”, „dalszy ciąg”, „ewentualność”, „harmonogram”, „możliwe”, „oczekiwanie”, „oszacowanie”, „perspektywa”, „plan”, „potencjalność”, „poziom docelowy”, „prawdopodobieństwo”, „przekonanie”, „przewidywanie”, „staranie”, „strategia”, „wiara”, „wola”, „założenie”, „zamiar” oraz podobnymi, pokrewnymi lub pochodnymi. Każde stwierdzenie, które nie jest stwierdzeniem faktu historycznego, uznaje się za stwierdzenie wybiegające w przyszłość. Faktycznie notowane przez nas wyniki mogą różnić się w stopniu istotnym od wyników przewidywanych stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość — z wielu powodów, łącznie z zagrożeniami, o których mowa w naszym Sprawozdaniu rocznym (20-F).

Takie stwierdzenia wybiegające w przyszłość odzwierciedlają nasze aktualne poglądy na temat przyszłych zdarzeń i są ze swojej natury obciążone znacznymi ryzykiem i niepewnością, jako że odnoszą się do zdarzeń i są uwarunkowane okolicznościami, które dopiero nastąpią i zaistnieją. Z uwagi na szereg czynników faktyczne wyniki i bieg zdarzeń mogą odbiegać w stopniu istotnym od tych wyrażanych bądź dawanych do zrozumienia takimi stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość, i do czynników tych zaliczają się czynniki omawiane w naszym Sprawozdaniu rocznym (20-F).

Equinor wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do uaktualniania bądź rewidowania jakichkolwiek stwierdzeń wybiegających w przyszłość, które występują w tych materiałach, z myślą o odzwierciedlaniu zdarzeń lub okoliczności następujących i występujących po fakcie takiego stwierdzenia, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Łącza, usługi i serwisy internetowe stron trzecich

Serwis może wyświetlać lub w inny sposób podawać informacje, treści oraz serwisy stron trzecich, jak również może do takich informacji, treści oraz serwisów kierować łączami lub w inny sposób się odwoływać. Ani Equinor, ani żadna z naszych spółek zależnych nie odpowiada za dostępność, poprawność oraz kompletność takich informacji, treści i serwisów, jak też ich nie popiera.Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Equinor nie ponosi odpowiedzialności, w sposób bezpośredni ani pośredni, za jakiekolwiek szkody lub straty, które wynikają — lub co do których utrzymuje się, że wynikają — z wykorzystania takich informacji, treści lub serwisów stron trzecich lub polegania na nich, czy też mają związek — bądź utrzymuje się, że mają związek — z ich wykorzystaniem bądź poleganiem na nich. Twoje interakcje z takimi stronami trzecimi podlegają warunkom korzystania i politykom prywatności owych stron trzecich oraz wszelkim podobnym, znajdującym zastosowanie regulaminom.

Zmiany w treści Warunków korzystania

Equinor zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania, bez uprzedniego indywidualnego zawiadomienia, zmian w treści niniejszych Warunków korzystania. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym i stosują się do Twojego przyszłego użytkowania Serwisu i jego treści.

Prywatność danych

Equinor dba o ochronę Twojej prywatności. Nasza Polityka prywatności zawiera informacje o tym, jakie dane osobowe dotyczące Twojej osoby gromadzimy, jak wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Tobie jako podmiotowi danych.

Inne kwestie

Bez uszczerbku dla Polityki prywatności, niniejsze Warunki korzystania są interpretowane zgodnie z przepisami prawa norweskiego, bez względu na reguły dotyczące norm kolizyjnych, i wszelkie spory powstające w związku z Warunkami korzystania i/lub Serwisem albo z ich powodu, które nie dają się rozwiązać ugodowo w drodze negocjacji pomiędzy stronami, będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy Stavanger (Norwegia). Niezależnie od powyższego, Equinor ma prawo dochodzić zarówno zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego, jak i sprawiedliwego zadośćuczynienia, w dowolnym sądzie właściwym.

Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego zastrzeżenia było niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie uznaje się za rozdzielne i nie wpływa ono na ważność ani na wykonalność pozostałych postanowień.